โควิด-19 COVID-19 ประเทศสวีเดน แผนที่ออนไลน์

อัปเดต 04-07-2020. ข้อมูลโดยศูนย์วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมระบบ (CSSE) ที่ Johns Hopkins University (JHU)