Coronavirus COVID-19 Đức Bản đồ trực tuyến

Đã cập nhật 04-07-2020. Dữ liệu của Trung tâm Khoa học và Kỹ thuật Hệ thống (CSSE) tại Đại học Johns Hopkins (JHU)