Coronavirus COVID-19 Nhật Bản Bản đồ trực tuyến

Đã cập nhật 05-08-2020. Dữ liệu của Trung tâm Khoa học và Kỹ thuật Hệ thống (CSSE) tại Đại học Johns Hopkins (JHU)