Coronavirus COVID-19 Na Uy Bản đồ trực tuyến

Đã cập nhật 11-07-2020. Dữ liệu của Trung tâm Khoa học và Kỹ thuật Hệ thống (CSSE) tại Đại học Johns Hopkins (JHU)