Coronavirus COVID-19 Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Bản đồ trực tuyến

Đã cập nhật 17-11-2020. Dữ liệu của Trung tâm Khoa học và Kỹ thuật Hệ thống (CSSE) tại Đại học Johns Hopkins (JHU)